I. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

 • Medzinárodný filmový festival Ekotopfilm – Envirofilm je o nových technológiách, technike, vede, výskume, environmente a ekológii. MFF Ekotopfilm – Envirofilm 2017 sa uskutoční paralelne v hlavnom meste Slovenskej republiky v Bratislave a v Banskej Bystrici.
 • Cieľom festivalu je predstaviť, konfrontovať a podnecovať v medzinárodnom meradle tvorbu filmov, televíznych programov zameraných na ochranu prírody a životného prostredia, rozširovať poznanie ľudí a zvyšovať ich aktivitu pri riešení tejto problematiky, ako aj napomáhať výchove a starostlivosti o prírodu a životné prostredie.
 • Programová skladba i obsahová orientácia je zameraná na všetky odvetvia priemyslovej, hospodárskej i humánnej činnosti človeka s dôrazom na trvalo udržateľný rozvoj, ako nepretržitý proces. Program festivalu má predovšetkým informačno-vzdelávací charakter.
 • Hlavným usporiadateľom festivalu je Ekotopfilm spol. s r.o. so spoluorganizátorom Slovenskou agentúrou životného prostredia Banská Bystrica, v spolupráci s občianskym združením TUR, n.o., a ďalšími partnermi. Odbornými garantmi festivalu sú 12 rezortov vlády SR, Hlavné mesto SR Bratislava a ďalšie ústredné orgány a inštitúcie. Predstaviteľom hlavného organizátora je jeho štatutárny zástupca.
 • Koordinačným orgánom festivalu je Festivalový výbor (FV), zložený zo zástupcov partnerov, ktorí na podujatí spolupracujú. Na jeho čele je prezident. Hlavnou funkciou FV je pripraviť a zabezpečiť odbornú úroveň festivalu.
 • Reprezentantom ideí festivalu je Čestné prezídium, ktoré je zložené z významných osobností domácej i zahraničnej proveniencie, verejného, hospodárskeho, vedeckého, kultúrneho, športového a spoločenského života.
 • Program festivalu pozostáva z filmového programu, ktorý tvoria projekcie prihlásených titulov, zaradených do medzinárodnej súťaže; protokolárneho programu; sprievodného odborného programu (konferencie, semináre, workshopy); sprievodného programu (aktivity, hry, súťaže, prezentácie, diskusie, besedy…).
 • Festival je orientovaný na odbornú verejnosť, ale aj na širokú občiansku verejnosť, s dôrazom na mladú nastupujúcu generáciu.
 • Súčasťou festivalu je Junior festival pre deti a mládež, ktorý spolupracuje so základnými a strednými školami. Jeho hlavným cieľom je environmentálna výchova a vzdelávanie žiakov a študentov.
 • Na všetky podujatia festivalového programu je VSTUP VOĽNÝ.

II. PODMIENKY ÚČASTI

 • Tituly môžu prihlásiť ich autori, producenti, filmové a TV spoločnosti, TV akadémie, medzinárodné a národné organizácie, inštitúcie a osoby, ktoré sú ich výrobcami, distribútormi, majiteľmi alebo tvorcami.
 • Do medzinárodnej súťaže môžu byť prijaté tituly, ktoré boli vyrobené po 1. 1. 2015. Účasť na iných festivaloch nebráni účasti na MFF Ekotopfilm – Envirofilm 2017. Počet prihlásených titulov nie je obmedzený.
 • Tituly prihlásené na festival Ekotopfilm Slovensko sú automaticky prihlásené a môžu byť vybrané a premietané na festivale Ekotopfilm Česká republika, o oficiálnom výbere bude prihlasovateľ informovaný.
 • S prihlásením titulov a účasťou na festivale nie sú spojené žiadne poplatky. Náklady spojené s osobnou účasťou na festivale si hradí každý sám.
 • Prihlasovanie filmov je bezplatné a rovnako MFF Ekotopfilm – Envirofilm neuhrádza poplatky spojené s premietaním.
 • Prihlasovateľ vyplní prihlášku online na bezplatnej prihlasovacej platforme FilmFreeway. Bez kompletne vyplnenej prihlášky, najneskôr do 20. februára 2017, nebude film prijatý do medzinárodnej súťaže.
 • Dopravné a poistné v prípade zasielania materiálov hradí odosielateľ.
 • Prihlásené tituly – kópie nebudú vrátené prihlasovateľom.
 • Všetky filmové tituly – kópie prihlásené do medzinárodnej súťaže zostávajú v archíve festivalu.
 • Vybrané a ocenené tituly môžu byť bezplatne uvedené na festivalových prehliadkach, i na iné, najmä nekomerčné účely ako napr. vo vzdelávacom a edukačnom procese, vrátane masových modelov spoločenskej edukácie v oblasti environmentu a trvalo udržateľného rozvoja, ako aj v televíznom i internetovom vysielaní, resp. šírení a to na území Európy, najmä Slovenskej republiky, Českej republiky a Poľska. Festival si vyhradzuje právo na premietanie filmov v rámci festivalu i jeho sprievodných podujatí, na nekomerčných kanáloch, a to po dobu min. 12-tich mesiacov po samotnom súťažnom festivale, či jeho regionálnych prehliadkach v rámci Tour, bez nároku prihlasovateľa, resp. autora na akúkoľvek odmenu s tým spojenú.
 • Informácie o vybraných a ocenených tituloch budú zaradené do filmovej databázy, ktorá bude k dispozícii na stránke organizátora festivalu www.ekotopfilm.sk a www.enviroportal.sk.
 • Organizátor si vyhradzuje právo na otitulkovanie alebo nadabovanie vybraných prihlásených titulov, ktoré budú premietnuté v rámci festivalu, festivalových prehliadok a na iných nekomerčných podujatiach, bez nároku prihlasovateľa, resp. autora na akúkoľvek odmenu s tým spojenú.
 • Osoba prihlasujúca uvedený film, či viaceré filmy do súťaže, čestne prehlasuje, že je spôsobilá a oprávnená na takýto právne záväzný úkon, resp. je držiteľom filmových – autorských práv k prihláseným filmom a že toto prihlásenie neporušuje vlastnícke práva iných osôb alebo osobné a majetkové autorské práva autora alebo autorov daného filmu. Organizátor nenesie zodpovednosť za možné porušenie práva vyplývajúce z neoprávneného prihlásenia filmov do súťaže.

III. POŽIADAVKY PRE PRIHLÁSENÉ TITULY

 • Prihlásením titulu sa rozumie vyplnenie a odoslanie všetkých príslušných informácií na platforme FilmFreeway a zaslanie nižšie uvedených súborov, či už ich nahratím na FilmFreeway alebo na e-mailovú adresu info@ekotopfilm.sk
 • Pokiaľ je prihlásený titul dostupný online, stačí film nahrať na FilmFreeway alebo zaslať link na stiahnutie, v prípade zabezpečenia aj s heslom. Z dôvodu problémov so spracovaním filmov zaslaných na DVD-nosičoch uprednostňujeme elektronický spôsob zasielania filmových súborov, či už využitím služieb Vimeo, WeTransfer alebo iných zdieľacích služieb alebo zaslaním na USB kľúči poštou na adresu: Ekotopfilm spol. s r.o., Zadunajská cesta 12, 85101 Bratislava.
 • Digitálne verzie titulov vybraných do súťaže musia spĺňať nasledovné parametre:

Odporúčaný formát: HD 1080p

Povolené kontainery:

a) codec H.264 alebo X264, H.265

b) akceptovnaný kontainer: AVI, MPG, MPG2, MP4, MOV, WMV

Časovanie: 24 fps, 25 fps

Zvuková norma: EBU-R128 LUFS -24dB

Pomer strán: 16:9

 • Ku každému prihlásenému titulu musí byť zaslaný text komentára (komentárová, dialógová listina vo formáte word, pdf alebo srt) s časovými kódmi (time-code) v anglickej jazykovej verzii.
 • Prihlasovateľ sa zaväzuje k zaslaniu propagačných fotografií vo formáte jpg alebo tiff z filmu v elektronickej podobe.
 • V prípade, že je film zaradený do medzinárodnej súťaže, prihlasovateľ zašle aj trailer k filmu, pokiaľ je k dispozícii.
 • Nesplnenie uvedených požiadaviek oprávňuje organizátora k nezaradeniu titulu do súťaže.
 • Uvedené materiály zostávajú vo festivalovom archíve a budú slúžiť k propagácii filmov v katalógu, na webstránke festivalu a k ďalším festivalovým aktivitám.

IV. MEDZINÁRODNÁ SÚŤAŽ

 • O prijatí do medzinárodnej súťaže rozhoduje výberová komisia.
 • Výberová komisia je oprávnená nezaradiť titul, ktorý svojou technickou kvalitou alebo obsahom nezodpovedá štatútu festivalu a jeho poslaniu.
 • Tituly zaradené do medzinárodnej súťaže hodnotí medzinárodná porota, ktorá má globálne zloženie. Jej členov nominujú odborní garanti. Predsedu a členov menuje generálny riaditeľ festivalu.
 • Filmové tituly prihlásené do súťaže, ktoré musia byť obsahovo orientované na problematiku trvalo udržateľného rozvoja, budú hodnotené v týchto kategóriách:

A. Prírodovedné a prírodopisné – max 60 min – Filmy informačno-zábavného charakteru, ktoré kreatívnym spôsobom skúmajú ekosystémy a ich obyvateľov (ľudí, flóru, faunu). Poukazujú hlavne na vzťah medzi obyvateľmi zeme a ich životným prostredím, s dôrazom o snahu zachovať si svoju pozíciu a aj naďalej napredovať.

B. Veda a technika – max 60 min – Filmy ozrejmujúce úlohu vedy a techniky v procese trvalo udržateľného rozvoja. Diváka by mali informovať o nových trendoch, technológiách a materiáloch, ktoré sa vyvíjajú, aby sme sa dokázali vysporiadať s výzvami trvalo udržateľného rozvoja.

C. Úspešné príbehy – oblasť technológie – max 60 min – Filmy o jednotlivcoch alebo skupinách, ktorý využili vedu a technológiu na úspešné riešenie ekologického problém. Filmy by mali diváka oboznámiť s tým ako konkrétne technologické riešenie zlepšilo životné prostredie a jeho udržateľnosť, prípadne aké je ich celosvetové uplatnenie.

D. Úspešné príbehy – oblasť ľudské aktivity – max 60 min – Filmy o jednotlivcoch alebo skupinách a ich snahe o udržateľnosť životného prostredia. Ich úspech je výsledkom zmeny postoja a správania. Filmy by mali predstavovať nové aktivity a postupy, ktoré sú úspešným riešením ekologických problémov a kvality života.

E. Investigatívna publicistika – max 60 min – Filmy o aktuálnych ekologických problémoch a krízach, o ich dopade na životné prostredie a kultúru v globálnom či lokálnom rozmere. Problémy môžu byť výsledkom prírodných javov napr. klimatické zmeny, sucho, búrky, záplavy či zemetrasenia, alebo môžu byť výsledkom aktivít človeka napr. nárast populácie, ničenie životného prostredia, drancovanie prírodných zdrojov či zlé hospodárenie s odpadmi

F. Deti a mládež – max 20 min – Filmy zamerané na environmentálnu výchovu (napr. zber a recyklácia, ohrozené živočíšne a rastlinné druhy, ochrana životného prostredia atď.).

G. Krátke filmy – max 20 min – Krátke filmy na zamyslenie a inšpiráciu zamerané na ekológiu, prírodné vedy, environmentálne problémy a udržateľnosť.

 • Medzinárodná porota má právo udeliť:

Grand Prix – Cena vlády SR,

Cenu prezidenta Slovenskej republiky,

7 hlavných cien v jednotlivých kategóriách,

Cenu prezidenta festivalu,

Cenu medzinárodnej poroty,

ďalšie ceny a čestné uznania.

 • Medzinárodná porota má právo navrhnúť tituly na udelenie cien oficiálnym partnerom, odborným garantom, spoluorganizátorom a sponzorom.
 • Všetky ceny sa udeľujú prihlasovateľom.

V. OSOBNÁ ÚČASŤ

 • V prípade záujmu o osobnú účasť na festivale a protokolárnom programe nás kontaktujte telefonicky alebo mailom.
 • Prihlásení účastníci dostanú pri príchode informačné materiály, týkajúce sa festivalu.

VI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 • Prihlásenie filmu na festival znamená súhlas so znením štatútu.
 • Slovenský text štatútu platí ako záväzný.
 • O všetkom, čo nie je obsiahnuté v štatúte a o výnimkách, rozhoduje organizátor festivalu.

Copyright © Ekotopfilm 1974-2017