EKOTOPFILM JE SVOJOU 44. ROČNOU TRADÍCIOU NAJSTARŠÍM PODUJATÍM TOHTO DRUHU NA SVETE

44 rokov! Koľko festivalov sa dožije takéhoto veku? Vytvoril  viac ako 5000 partnerstiev vo viac ako 58 krajinách sveta. Je najväčším festivalom svojho druhu v rámci SR. Navštívilo ho už viac ako 1 milión návštevníkov.

Filmový festival Ekotopfilm dokázal výnimočne spojiť na jednej platforme verejný, súkromný a tretí sektor v problematike trvalo udržateľného rozvoja. Stalo sa z neho jedno z najväčších a najnavštevovanejších podujatí.

Od roku 1974 uplatňuje zásady trvalo udržateľného rozvoja, ktoré až v roku 1992 oficiálne deklaroval Summit Zeme v Rio de Janeiro.

Náš filmový festival je svetovým unikátom v spojení súkromného, verejného a tretieho sektora. Táto platforma spojenia troch sektorov je vo svete ojedinelá a v zahraničí mimoriadne rešpektovaná i oceňovaná.

PREZENTÁCIA na stiahnutie (PDF, 2,9 MB)

STIAHNUŤ PREZENTÁCIU

SPÁJAŤ

Festival je ojedinelou platformou spájania dvoch pôvodne názorovo odlišných skupín:  Vedcov – technikov a Environmentalistov. Ekotopfilm spája ľudí cez partnerstvá, priateľstvá myšlienkami, spoločnými víziami, cez spoločné projekty.

VZDELÁVAŤ

Festival prostredníctvom atraktívnych filmov vzdeláva náučno-populárnou formou širokospektrálnu cieľovú skupinu od najmenších žiakov, študentov až po viac generačné rodiny a širokú verejnosť. Prostredníctvom premiérových filmov prináša každoročne na Slovensko to najnovšie a najlepšie z celého sveta.

PRINÁŠAŤ RIEŠENIA

Festival je celoročným interaktívnym podujatím, ktoré problémy nielen pomenováva, ale pomáha aj k ich riešeniam. Vďaka sprievodným programom, prednáškam, výstavám, prezentáciám, besedám prispieva k reálnemu riešeniu aktuálnych problémov.

REPREZENTOVAŤ

Festival prostredníctvom protokolárneho programu, slávnostného vyhlásenia výsledkov a odovzdávania cien pozýva k spoločnej aktivite zástupcov celého diplomatického zboru v SR. Zoskupuje predstaviteľov štátnej sféry, zástupcov samospráv, odborníkov z oblasti environmentu, vedy, kultúry a pod.

ZABÁVAŤ

Festival je aj fiestou, čiže zábavou. Vďaka celodenným aj večerným projekciám, sprievodným akciám a programom je toto podujatie celotýždennou udalosťou na vysokej kultúrnej i spoločenskej úrovni.

SÚŤAŽIŤ

Festival je súťažným festivalom. Na základe výberovej komisie a medzinárodnej poroty každoročne oceňuje súťažné filmy v jednotlivých kategóriách. Tieto ceny patria medzi najprestížnejšie na svete.

SPOLOČNÝ PROJEKT
Začiatkom roku 2015 vznikla partnerská dohoda, spolupráca MFF Ekotopfilm s MFF Envirofilm. Výsledkom tejto spolupráce je spoločný projekt pod názvom MFF Ekotopfilm – Envirofilm, ako kooperácia dvoch významných tradičných podujatí, ktoré spája myšlienka ochrany životného prostredia. Vďaka spojeniu ponúkneme návštevníkom v rovnakom čase a na dvoch festivalových miestach širší záber tvorby.
o-festivale1

TERMÍNY
1) Súťažný festival – MÁJ – v Bratislave, ten istý termín v Banskej Bystrici
2) TOUR – Krajské mestá: 2 dňové festivalové filmové prehliadky – Košice, Nitra, Prešov, Trenčin, Trnava, Žilina
3) TOUR – Okresné mestá: 1 dňové festivalové filmové prehliadky v cca 30 vybraných okresných mestách nad 15 tisíc obyvateľov.

FILMOVÝ  PROGRAM
Každý rok sa do súťaže festivalu prihlási viac ako 1000 filmov z celého sveta na tému trvalo udržateľného rozvoja. Odborná komisia vyberie podľa štatútu filmy zaradené do súťaže. Každý súťažný titul bude min 1x premietnutý v rámci 5 dennej festivalovej prehliadke v Bratislave a Banskej Bystrici. Filmový program bude zostavený a rozdelený do jednotlivých blokov a sál. Zvlášť bude zostavený Junior program a večerný program pre verejnosť. Vstup je pre divákov voľný.

SPRIEVODNÝ  PROGRAM
Je obohatením filmového programu. Sprievodný program je organizovaný pre odbornú verejnosť, t.j.rezortom, inštitúciám, organizáciám, NGO a pod. Pripravovaný je na medzirezortnej úrovni formou konferencií a workshopov. Je venovaný a organizovaný i pre širokú laickú verejnosť formou prezentácií, workshopov, diskusií, promo-stánkov, kde sa prezentujú aktivity a posolstvá festivalových partnerov, filmárov a hostí festivalu. Okrem pravidelných tém sa obsahovo a zameraním venuje program jednej aktuálne nosnej téme, na ktorú sa cieli aj výber zahraničných, domácich hostí ako i filmový program.

JUNIOR FESTIVAL
Je jedinečnou súčasťou projektu pre deti a mládež. Junior festival je itinerárovo riešeným projektom pre základné a stredné školy. Zapojenie mladej generácie do filmového programu a sprievodných aktivít je nastavené tak, aby festival uspokojil čo najväčšie množstvo škôl a detí. Jeho základom je filmový program rozdelený podľa tém a veku do jednotlivých blokov. Po filmovom programe pokračuje pre mladé publikum sprievodný program realizovaný formou súťaží, hier, kreatívnych aktivít a tvorivých dielní, kde sú deti dovzdelávané v konkrétnej téme (napr. separácia a recyklácia odpadu).

TOUR – KRAJSKÉ MESTÁ,  OKRESNÉ MESTÁ
Je organizovaná od 1 až v 2 dňových prehliadkach pre detské publikum vo forme Junior festivalu a pre širokú verejnosť vo forme poobedného filmového programu s výberom víťazných filmov a sprievodného programu. TOUR sa zameriava na spoluprácu s magistrátom mesta, krajom a na konkrétne problémy vzťahujúce sa na daný región. Viaže na seba celú škálu sprievodných programov a kompletnú marketingovú komunikáciu. Má vytvorené tímové zohraté dvojice „Posol a Produkčný“. Úlohou „posla“ je privítať školy a vtiahnuť návštevníkov do deja. Ozrejmiť poslanie festivalu, aké filmy a programy prinášajú. Úlohou „produkčného“ je zabezpečiť kompletné technické, marketingové a organizačné zabezpečenie, vrátane vonkajšieho a vnútorného brandingu, samplingu, atď.

GARANTI FESTIVALU
Odbornú garanciu nad IFF Ekotopfilm – Envirofilm prevzalo Ministerstvo životného prostredia SR a 11 rezortov vlády. Spoločný festival bude pod záštitou prezidenta SR Andreja Kisku.
o-festivale2

VÝBER FILMOV
O najlepších dokumentárnych filmoch festivalu rozhodne medzinárodná odborná porota na čele s Brucom Bucklinom. Autori dokumentárnych filmov môžu svoje snímky venované téme trvalo udržateľného rozvoja prihlásiť  do súťažných sekcií:
A. Za poznaním prírody
B. Úspešné príbehy
C. O čom treba hovoriť
D. Krátke
E. Celovečerné: Udržateľnosť a MY
F. Deti
D. Krátke

HONOUR OF EKOTOPFILM
Od roku 1998 je každoročne udeľovaná pocta festivalu Honour of Ekotopfilm. Toto prestížne ocenenie dostávajú významné domáce i svetové osobnosti za mimoriadne výkony dosiahnuté v záujme spoločnosti, ako i trvalo udržateľného rozvoja. Tieto významné osobnosti dávajú poctu festivalu svojou účasťou na podujatí, a tým vytvárajú dobré meno i v zahraničí. V roku 2006 prišiel osobne na Slovensko, prevziať si cenu J.N.V. knieža Albert II., ktorý sa zúčastnil priamo i festivalu. Z udelenej pocty Honour of Ekotopfilm sa napokon stala dvojdňová oficiálna návšteva Slovenska.

CIEĽOVÁ SKUPINA

Festival je svojím rozsahom zameraný na presne vymedzenú – špecifikovanú – cieľovú skupinu. Jej definícia vychádza z overených dát vo forme vyplnených a vyhodnotených súťažných ankiet, ktoré návštevníci priamo na festivale Ekotopfilmu vypĺňajú už viac ako 10 rokov. Prostredníctvom daných súťažných ankiet a zberu dát sú k dispozícii hodnotné, presné údaje o veku návštevníkov, pohlaví, vzdelaní, zamestnaní, záujmoch atď. V roku 2014 vyplnilo súťažné ankety viac ako 1500 respondentov.

KOMUNIKÁCIA

Pri koncepcii nastavenia stratégie festivalu sa spájajú klasické formy komunikácie s vlastnými, špecifickými formami. Festivalová kampaň je rozdelená na klasickú,  imidžovú a kampaň posolstiev. Cieľom imidžovej kampane je budovanie značky, ako aj snaha o zvyšovanie jej spontánnej znalosti. Zámerom kampane komunikovanej prostredníctvom posolstiev je efektívne, jasné spájanie posolstiev partnerov s festivalom.

Festival sa teší, že sa k divákom tento rok dostanú kvalitné dokumentárne filmy venované trvalo udržateľnému spôsobu života, ochrane životného prostredia, zmene v správaní sa človeka k prírode a v neposlednom rade technologickým a procesným inováciám, ktoré vedú k efektívnejšiemu využívaniu zdrojov našej planéty. Pri zachovaní tradície a značiek oboch festivalov chce tento eko-event efektívnejšie osloviť odbornú aj laickú verejnosť a svojim partnerom ponúknuť širšiu platformu pre prezentáciu ich spoločenskej zodpovednosti a vzťahu k environmentálnemu pokroku.