TUR – Sustainable Development

TUR, Rotunda a Spolek majú za cieľ odblokovať spoluprácu štyroch regiónov V4: Moravsko-sliezskeho, Sliezskeho vojvodstva a Žilina/Trenčín v ochrane biodiverzity a iniciovať aktívny postoj občanov pri riešení výziev udržateľnosti. To sa bude dosahovať organizovaním festivalov pre deti (Junior Festivals) pre 6 500 detí a festivalov udržateľnosti pre 300 dospelých v 13 mestách.

 

Zatiaľ čo formálne vzdelávacie systémy na Slovensku, v Českej republike a v Poľsku dosiahli pokrok prostredníctvom reformy učebných osnov, premostenie medzier v praxi a vyhovovanie spoločenským požiadavkám na udržateľnosť, zelené zručnosti a znalosti bude vyžadovať prechodné obdobie trvajúce 3-5 rokov. Hlavné výzvy zahŕňajú nedostatočnú integráciu, pretože vzdelávanie v oblasti udržateľnosti často zostáva izolované v rámci učebných osnov, obmedzenú zapojenosť do reálnych problémov, nedostatok medziodborových prístupov a nedostatočné školenie učiteľov. Napriek tomu existujú nevyužité príležitosti na cezhraničnú spoluprácu v oblasti neformálneho environmentálneho vzdelávania vo V4 regiónoch.

Všetky vzdelávacie aktivity budú prebiehať v rodnom jazyku (poľština, čeština, slovenčina) pod vedením rodilých hovorcov a mentorov počas diskusií a dielni. Filmy budú taktiež v rodnom jazyku (poľština, čeština a slovenčina) a budú prispôsobené vekovým skupinám divákov.


Náš vzdelávací prístup zahŕňa:

  • Dialógové vzdelávanie s využitím audiovizuálnych techník na podporu environmentálneho povedomia a záujmu o udržateľnosť.
  • Metódy heuristického učenia, ktoré zahŕňajú aktívne zapojenie do objavovania poznatkov a rozvíjanie environmentálnych postojov.
  • Nápadové sedenia, ako napríklad Junior Festival a Sustainability Festivals, s dôrazom na ochranu prírody a krajiny, environmentálne vzdelávanie a kampane na zvýšenie povedomia o kvalite ovzdušia.

Dokumentárne filmy, ktoré riešia environmentálne výzvy vo V4 regiónoch, budú nasledované diskusiami a dielňami, aby zapojili a zaujali návštevníkov. Vizuálna vyprávka cez film pomáha emocionálne prepojiť s environmentálnymi problémami, zlepšuje porozumenie a empatiu. Filmy ponúkajú prístupné vizuálne reprezentácie výziev biodiverzity, čím ich robia dostupnými pre deti.


O nás

TUR má bohatú históriu úspešných projektov, vrátane Medzinárodného festivalu filmov o ekológii Ekotopfilm v roku 2017 (grant Slovenského environmentálneho fondu), Medzinárodného festivalu filmov o udržateľnom rozvoji v roku 2018 (grant Slovenského environmentálneho fondu), Výzvy pre elektromobilitu pre Slovensko v roku 2019 (nadácia Ministerstva hospodárstva SR) a podpory environmentálneho vzdelávania a školenia v rokoch 2019-2021 (grant Slovenskej environmentálnej agentúry). V roku 2022 bol festival Ekotopfilm – Envirofilm financovaný prostredníctvom grantov EHP a Nórska, čo viedlo k organizácii štyroch festivalov s 60 000 návštevníkmi, vrátane 40 000 detí a mládeže a 20 000 dospelých, a vzdelaniu 10 000 študentov na slovenských základných a stredných školách. Spolek Rotunda, spoľahlivý partner s podobnými úspešnými skúsenosťami, poskytne cennú pomoc pri riadení projektu, administrácii a organizácii.

Zatiaľ čo český partner je nový v projektoch financovaných verejnými prostriedkami a grantmi, tento projekt ponúka príležitosť prenosu poznatkov v medzinárodnom riadení projektov.

Projekt je spolufinancovaný vládami Česka, Maďarska, Poľska a Slovenska prostredníctvom Visegrádskych grantov z Medzinárodného fondu Visegrád. Cieľom fondu je podporovať nápady pre udržateľnú regionálnu spoluprácu v strednej Európe.

Projektový manažér: Magdaléna Čisárová, office@ekotopfilm.sk, +421 910 524 442

Partneri projektu
Stowarzyszenie Rotunda
Ekotopfilm CZ

 

visegrad fund logovisegrad fund logovisegrad fund logo

English version

TUR, Rotunda and Spolek aim to unlock the cooperation of four V4 regions: Moravian-Silesian, Silesian Voivodeship and Zilina/Trencin in biodiversity protection and initiate a proactive attitude of the citizens to solve sustainability challenges. This shall be done by organizing Junior Festivals for 6500 children and Sustainability Festivals for 300 adults in 13 towns.

 

While formal education systems in Slovakia, Czechia, and Poland have made progress through curricular reforms, bridging gaps in practice and meeting societal demands for sustainability, green skills, and knowledge will require a transition period of 3-5 years. The primary challenges include inadequate integration, as sustainability education often remains isolated within the curriculum, limited engagement with real-world issues, a lack of interdisciplinary approaches, and insufficient teacher training. Nevertheless, there are untapped opportunities for cross-border collaboration in informal environmental education in V4 regions

All educational activities will be conducted in native languages (Polish, Czech, Slovak) by native speakers and mentors at discussions and workshops. Films will also be in native languages (Polish, Czech, and Slovak), tailored to the age groups of the audience.


Our educational approach includes:

  • Dialogical education using audiovisual techniques to foster environmental awareness and interest in sustainability.
  • Heuristic learning methods, involving active participation in knowledge discovery and developing environmental attitudes.
  • Brainstorming sessions, such as the Junior Festival and Sustainability Festivals, focusing on nature and landscape protection, environmental education, and awareness campaigns to improve air quality.

Documentary films addressing environmental challenges in the V4 regions will be followed by discussions and workshops to engage and captivate visitors. Visual storytelling through film helps connect emotionally with environmental issues, enhancing understanding and empathy. Films offer friendly visual representations of biodiversity challenges, making them accessible to children.


About us

TUR has a strong track record of successful projects, including the 2017 Ekotopfilm International Film Festival (Slovak Environmental Fund grant), the 2018 International Film Festival on Sustainable Development (Slovak Environmental Fund grant), the 2019 Electromobility Challenge for Slovakia (Ministry of Economy SR Foundation), and the 2019-2021 Environmental Education and Training support (Slovak Environmental Agency grant). In 2022, the Ekotopfilm – Envirofilm Festival was financed by EEA and Norway grants, resulting in four festivals with 60,000 visitors, including 40,000 children and youth and 20,000 adults, as well as educating 10,000 students in Slovak primary and secondary schools. Stowarzyszenie Rotunda, a reliable partner with a similar track record, will provide valuable assistance in project management, administration, and organization.

While the Czech partner is new to projects funded by public funds and grants, this project offers an opportunity for knowledge transfer in international project management.

The project is co-financed by the Governments of Czechia, Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad Grants from International Visegrad Fund. The mission of the fund is to advance ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe.
Project manager: Magdalena Cisarova, office@ekotopfilm.sk, +421 910 524 442

Partners:
Stowarzyszenie Rotunda
Ekotopfilm CZ

 

visegrad fund logovisegrad fund logovisegrad fund logo