TUR – Verejné obstarávanie

SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZADANÍ ZÁKAZIEK S NÍZKOU HODNOTOU s cenou nad 5.000.- € v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov

SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZADANÍ ZÁKAZIEK MALÉHO ROZSAHU S CENOU DO 5.000.- EUR V SÚLADE S § 1 ODS. 14 ZÁKONA Č. 343/2015 Z.Z. O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV

SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZADANÍ ZÁKAZIEK MALÉHO ROZSAHU S CENOU DO 10.000.- EUR V SÚLADE S § 1 ODS. 14 ZÁKONA Č. 343/2015 Z.Z. O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV (od 1.04.2022)

Povinné zverejňovanie