TUR – Verejné obstarávanie

SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZADANÍ ZÁKAZIEK S NÍZKOU HODNOTOU
s cenou nad 5.000.- € v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.

Povinné zverejňovanie

Zmluvy a objednávky