Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou a Kohéznym fondom

Celková výška oprávnených výdavkov: 210 836,66 €
Výška NFP: 199 999,66 €

Podpora environmentálneho vzdelávania a výchovy prostredníctvom filmových festivalov

(dopytovo orientovaný projekt)

Cieľom projektu je zvyšovanie environmentálneho povedomia a zlepšenie vzťahu žiakov, študentov a širokej verejnosti k ochrane životného prostredia, prírody a krajiny prostredníctvom organizovania Junior festivalu a večerných filmových festivalov EKOTOPFILM – ENVIROFILM.

Dátum začatia a ukončenia realizácie projektu: 07/2019 – 06/2020

Prehľad termínov a miest konania festivalu Ekotopfilm – Envirofilm