Aktuálne projekty

FESTIVAL EKOTOPFILM – ENVIROFILM

Projekt je zameraný na realizáciu bilaterálnej iniciatívy v rámci Fondu pre bilaterálne vzťahy na národnej úrovni. Iniciatíva je spolufinancovaná z Grantov EHP a Nórska vo výške 46.488,00 EUR.
Iniciatíva FESTIVAL EKOTOPFILM – ENVIROFILM bude prebiehať v období od 01.09.2021 do 31.08.2022 medzi občiansky združením TUR a spoločnosťou Holte FILM.

Dlhodobou snahou občianskeho združenia TUR je prehlbovanie spolupráce, zlepšovanie znalostí a chápanie moderného kultúrneho rozvoja a vzdelávania v oblasti environmentalistiky a trvalo udržateľného rozvoja. Od svojho založenia v roku 2005 TUR buduje multilaterálne vzťahy po celom svete.

Hlavným cieľom iniciatívy je vytvoriť aktívnu online kultúrnu výmenu, spoluprácu a kultúrny rozvoj medzi Slovenskom a Nórskom prostredníctvom online multimediálnych prezentácií, prednášok, workshopov a diskusií. Úlohou vzniknutej iniciatívy je budovanie kultúrnych hodnôt s cieľom vzdelávať a prehlbovať záujem ľudí o ochranu životného prostredia. V iniciatíve FESTIVAL EKOTOPFILM – ENVIROFILM sa spája myšlienka ochrany životného prostredia s myšlienkou rozvoja a podpory kultúry a umenia.

Zmluvu o príspevku na realizáciu bilaterálnej iniciatívy si môžete pozrieť na stránke https://crz.gov.sk/zmluva/6093407/ .
Viac informácií o Fonde pre bilaterálne vzťahy nájdete na https://www.eeagrants.sk/bilateralna-spolupraca/.
Pre viac informácii o Grantoch EHP a Nórska kliknite na: www.eeagrants.sk alebo profil na Facebooku s názvom „Granty EHP a Nórska na Slovensku“

Granty EHP a Nórska v programovom období 2014-2021

Granty EHP a Nórska predstavujú príspevok Islandu, Lichtenštajnska a Nórska k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.

Majú dva hlavné ciele: znižovanie ekonomických a spoločenských rozdielov v Európe a posilňovanie vzájomných vzťahov medzi prispievateľskými krajinami a 15 krajinami EÚ v strednej a východnej Európe a v Pobaltí.

Tri prispievateľské štáty úzko spolupracujú s EÚ prostredníctvom Dohody o Európskom hospodárskom priestore (EHP). Ako donori postupne v rokoch 1994 až 2014 poskytli prostredníctvom grantových schém 3,3 miliardy eur. Granty EHP a Nórske granty na obdobie 2014 – 2021 dosahujú 2,8 miliardy eur. Prioritami tohto obdobia sú:
#1 Inovácie, výskum, vzdelávanie a konkurencieschopnosť
#2 Sociálna inklúzia, zamestnanosť mladých a odstraňovanie chudoby
#3 Životné prostredie, energia, zmena klímy a nízko uhlíkové hospodárstvo
#4 Kultúra, občianska spoločnosť, dobré spravovanie a základné práva
#5 Spravodlivosť a vnútorné záležitosti

Oprávnenosť čerpať tieto granty odráža kritériá stanovené pre Kohézny fond EÚ, ktorý je určený pre členské štáty s hrubým národným produktom (HNP) na obyvateľa nižším než 90% priemeru EÚ.

Granty EHP a Nórska pozostávajú z dvoch finančných mechanizmov. Granty EHP sú financované spoločne Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom, ktorých príspevky sa odvíjajú od ich HDP. Nórske granty sú financované výlučne Nórskom. Všetky projekty realizované v rámci programov sú vo výške 15% spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Výnimkou je Fond pre bilaterálne vzťahy, ktorý je financovaný z oboch finančných mechanizmov.

Viac dát a štatistík nájdete na stránke https://data.eeagrants.org/2014-2021/.

Spoločne za zelenú, konkurencieschopnúinkluzívnu Európu. Spoločne za dobré nápady.