Zásady ochrany osobných údajov

1. Správca vašich osobných údajov

Správcom osobných údajov na webe festival.ekotopfilm.sk je:

MFF Eko, s.r.o., Súťažná 7, 821 08 Bratislava zapísaná v obchodnom registri → ORSR

Osobné údaje spracovávame ako správca, tzn. určujeme, ako budú osobné údaje spracovávané a za akým účelom, po akú dlhú dobu a vyberáme prípadných ďalších spracovateľov, ktorí nám so spracovávaním budú pomáhať.

V prípade, že sa potrebujete na nás obrátiť v priebehu spracovania údajov, môžeš tak urobiť emailom: marketing @ ekotopfilm.sk

Prehlasujeme, že ako správca vašich osobných údajov:

 • Budeme spracovávať poskytnuté osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenie zmluvy, zákonnej povinnosti či udeleného súhlasu.
 • Plníme podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred zahájením spracovania osobných údajov.
 • Umožníme a budeme vás podporovať v uplatňovaní a plnení vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.

2. Účel a právny základ spracúvania osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúvame iba na konkrétne určené účely, ktoré sú uvedené nižšie, pričom dbáme, aby pre každé spracúvanie existoval vhodný právny základ, a teda aby spracúvanie Vašich osobných údajov bolo zákonné. Ak je v ktorejkoľvek oblasti doba uchovávania osobných údajov určená podľa rokov a nie je stanovené inak, tak začína plynúť 1. januára kalendárneho roka nasledujúceho po roku, v ktorom sme začali spracúvať Vaše osobné údaje.

3. Aké osobné údaje získavame a prečo ich zbierame

 • Formulár pre prihlásenie sa na odber newslettera – na základe newslettera vám budeme zasielať informácie o festivale Ekotopfilm | Envirofilm, o TOUR v jednotlivých mestách na Slovensku, filmovom programe a našich aktivitách. Tieto údaje zbierame na zákalde konkrétneho právneho základu, a to: čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR: dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním osobných údajov. Osobné údaje spracúvame po dobu trvania súhlasu, najdhšie však po dobu prevádzkovania webu alebo zasielania newsletteru. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať kliknutím na „Odhlásiť“ v pätičke newsletteru alebo zaslaním mailu na adresu marketing @ ekotopfilm.sk
 • Komentáre – Keď návštevníci webu zanechavajú na stránke komentáre, zbierame údaje, ktoré sú zobrazené vo formulári komentára a taktiež IP adresu používateľov a user-agent prehliadača z dôvodu ochrany proti spamu. Anonymizovaný reťazec vytvorený z vašej e-mailovej adresy (nazývaný aj hash) môže byť poskytnutý službe Gravatar pre overenie, či ju používate. Zásady ochrany osobných údajov služby Gravatar nájdete na: http://automattic.com/privacy/. Po schválení vášho komentára bude vaša profilová fotografia verejne zobrazená spolu s obsahom vášho komentára.
 • Kontaktný formulár – V prípade kontaktovania nás cez kontaktný formulár na stránke „Kontakt,“ nám zanechávate vaše meno, emailovú adresu, prípadne aj telefonický kontakt, aby sme vás mohli spätne kontaktovať. Tieto údaje zbierame na zákalde právneho základu čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR: spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzavretím zmluvy 

Vďaka službe Google Analytics získaváme tiež údaje o tom, z akého zariadenia návštevníci prišli (telefón, tablet, počítač), aký prehliadač používajú (Internet Explorer, Safari, Firefox, Google Chrome…), z akej stránky si prišli na web stránku (či priamo zadaním web adresy alebo preklikom z inej stránky), ktoré články / stránky si prezerali.

4. Príjemcovia alebo kategórie príjemcov

Osobné údaje chránime, pričom tieto nesprístupňujeme a ani neposkytujeme tretím osobám či subjektom, s výnimkou, ak ide o osoby poskytujúce nám služby v oblasti marketingu a reklamy, osoby poskytujúce cloudové služby, osoby poskytujúce IT služby atď. V prípade, ak sa osobné údaje v zmysle účelu ich spracúvania zverejňujú, tak príjemcami sú všetky osoby, ktoré  navštívili našu webovú stránku, sociálne siete a pod. V prípade, ak takáto povinnosť bude vyplývať zo zákona alebo rozhodnutia orgánu verejnej moci, sú Vaše osobné údaje poskytnuté aj orgánom verejnej moci či iným subjektom.

5. Prenos do tretích krajín alebo medzinárodných organizácií

Vaše osobné údaje sa neprenášajú v rámci týchto účelov do tretích krajín a/alebo medzinárodných organizácií.

6. Cookies

Pri prechádzaní webových stránok zaznamenávame vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte a z ktorej stránky prichádzate. Používanie cookies pre meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenia webových stránok vnímame ako náš oprávnený záujem správcu, pretože veríme, že vďaka tomu môžeme ponúknuť ešte lepšie služby.

Cookies pre cielenie reklamy budú spracovávané len na základe vášho súhlasu.

Web stránku festival.ekotopfilm.sk je možné prechádzať tiež v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete na svojom počítači zakázať.

7. Zabezpečenie a ochrana osobných údajov 

Chránime vaše osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré odpovedajú stupňu technického rozvoja. Chránime ich ako keby boli naše vlastné. Prijali sme a udržujeme všetky možné (aktuálne známe) technické a  organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu osobných údajov, a teda:

 • Zabezpečeným prístupom do našich počítačov (zabezpečené heslom).
 • Zabezpečeným prístupom do našich telefónov (zabezpečené heslom a čítačkou otlačkov prstov).
 • Zabezpečeným prístupom do e-mailových schránok (zabezpečené užívateľským menom a heslom).
 • Zabezpečeným prístupom do aplikácií na e-mailovú rozosielku (zabezpečené menom a heslom).
 • Šifrovanou komunikáciou na webe (platný certifikát https).
 • Pravidelnou aktualizáciou softwaru.
 • Bezpečne uzamknutou prevádzkarňou (zabezpečené uzamykateľnými dverami a kódom).

Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

8. Práva dotknutej osoby

Ako dotknutej osobe vám z GDPR vyplývajú viaceré práva, na ktoré si vás dovoľujeme touto cestou upozorniť, a to:

Právo na prístup k osobným údajom
Máte právo od nás, ako správcu údajov,  požadovať potvrdenie o tom, či spracúvame osobné údaje, ktoré sa vás týkajú a ak áno, tak máte právo získať prístup k týmto osobným údajom, ako aj právo na základné informácie o spracúvaní vašich osobných údajov.

Právo na opravu a/alebo doplnenie osobných údajov
Máte právo požadovať, aby sme bez zbytočného odkladu opravili nesprávne osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, ako aj právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

Právo na vymazanie osobných údajov
Právo požadovať bezodkladné vymazanie vašich osobných údajov máte iba v prípade, ak:

 • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
 • odvoláte súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie;
 • namietate voči spracúvaniu a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie;
 • osobné údaje sa spracúvali nezákonne;
 • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Európskej Únie alebo práva členského štátu, ktorému podliehame;
 • osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. 1 GDPR. Za týmto účelom nás môžete kedykoľvek kontaktovať, pričom následne posúdime, či vo Vašom prípade neexistujú výnimky, kedy nie je potrebné vymazať Vaše údaje aj keď je splnená niektorá z vyššie uvedených podmienok (napr. je to potrebné na uplatňovanie právnych nárokov).

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
Máte právo, aby sme obmedzili spracúvanie vašich údajov (t.j. vaše údaje iba uchovávali, avšak iným spôsobom ich nespracúvali), ak:

 • ste napadli správnosť osobných údajov;       
 • spracúvanie je protizákonné a vy namietate proti vymazaniu osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia;  
 • už nepotrebujeme vaše osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
 • namietate voči spracúvaniu. Za týmto účelom nás môžete kedykoľvek kontaktovať, pričom následne posúdime, či vo vašom prípade neexistujú výnimky, kedy je možné vaše osobné údaje spracúvať aj iným spôsobom, nielen uchovávaním.

Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov

Máte právo namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov, ak spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sledujeme my alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa. Vaše osobné údaje môžeme spracúvať iba, ak by sme preukázali nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré by prevažovali nad záujmami, právami a slobodami alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu máte právo namietať kedykoľvek (!).

Právo na prenosnosť osobných údajov

Ak sa spracúvanie osobných údajov vykonáva automatizovanými prostriedkami, a to na základe vášho súhlasu alebo pre účely plnenia zmluvy, máte právo získať osobné údaje, ktoré sa vás týkajú a ktoré ste nám poskytli, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto údaje ďalšej osobe (prevádzkovateľovi), avšak iba za predpokladu, že je to technicky možné.

Právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov

Máte právo kedykoľvek odvolať vami udelený súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, ak ste takýto poskytli, a to zaslaním odvolania súhlasu. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním.

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

Touto cestou Vás zároveň informujeme, že v prípade, ak máte za to, že došlo k porušeniu práv fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov alebo k porušeniu nariadenia GDPR, môžete podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov, a to Úradu pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (vzor návrhu je uverejnený na stránke Úradu pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky www.dataprotection.gov.sk).

9. Požiadavka na poskytnutie osobných údajov

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, avšak ak sa vaše osobné údaje vyžadujú napríklad pre možnosť zaslania newslettra alebo kontaktného formulára, tak v prípade ich neposkytnutia, nebude možné newsletter zaslať, prípadne odoslať kontaktný formulár.

 

 

Tieto zásady spracovania osobných údajov platia od 1.7.2020