Štatút festivalu

I. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

• Medzinárodný festival filmov o trvalo udržateľnom rozvoji Ekotopfilm – Envirofilm organizuje MFF Eko, s.r.o. (ďalej iba organizátor) v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia a ďalšími partnermi. Cieľom festivalu je inšpiratívnym spôsobom meniť správanie spoločnosti vo vzťahu k životnému prostrediu a vytvoriť priestor k otvorenej diskusii o otázkach trvalo udržateľného rozvoja.

• Súčasťou festivalu je Junior festival pre deti a mládež, ktorý spolupracuje so základnými a strednými školami. Jeho hlavným cieľom je environmentálna výchova a vzdelávanie žiakov a študentov.

• 50. ročník sa uskutoční paralelne v Bratislave a v Banskej Bystrici 22.-26. mája 2023.

• Na všetky podujatia festivalového programu je VSTUP VOĽNÝ.

II. PODMIENKY ÚČASTI

• Do medzinárodnej súťaže môžu byť prijaté filmy, ktoré boli vyrobené po 1. januári 2021, spracované na témy vyplývajúce zo súťažných kategórií. Účasť na iných festivaloch nebráni účasti na aktuálnom ročníku.

S prihlásením filmov na festival nie sú spojené žiadne poplatky. Prihlasovanie filmov je bezplatné a rovnako organizátor neuhrádza poplatky spojené s premietaním filmu.

• Prihlasovateľ vyplní prihlášku online na bezplatnej prihlasovacej platforme FilmFreeway. Bez kompletne vyplnenej prihlášky, najneskôr do 15. februára 2023, nebude film prijatý do medzinárodnej súťaže.

• Prihlasovateľ nesmie odvolať film z programu festivalu po tom, čo jeho uvedenie oficiálne potvrdil prihlásením filmu.

• Dopravné a poistné v prípade zasielania materiálov hradí prihlasovateľ.

• Prihlasovateľ čestne prehlasuje, že je spôsobilý a oprávnený na takýto právne záväzný úkon, resp. je držiteľom filmových – autorských práv k prihláseným filmom a že toto prihlásenie neporušuje vlastnícke práva iných osôb alebo osobné a majetkové autorské práva autora alebo autorov daného filmu. Organizátor nenesie zodpovednosť za možné porušenie práva vyplývajúce z neoprávneného prihlásenia filmov do súťaže.

III. POŽIADAVKY PRE PRIHLÁSENÉ FILMY

• Prihlásením filmu sa rozumie riadne vyplnenie a odoslanie formulára spolu s filmom na platforme FilmFreeway a zaslanie nižšie uvedených súborov, či už ich nahratím na FilmFreeway alebo na e-mailovú adresu info@ekotopfilm.sk (v prípade zabezpečeného filmu nezabudnite uviesť heslo)

 • K prihlásenému filmu musí byť zaslaná dialógová listina s časovým kódom (time-code) v anglickej jazykovej verzii.

• Filmy v inom ako slovenskom, českom, anglickom jazyku, musia obsahovať integrované anglické titulky.

• Prihlasovateľ sa zaväzuje zaslať propagačné materiály – synopsa, plagát, fotografie z filmu, trailer, informácie o režisérovi. Všetko je možné nahrať v rámci FilmFreeway prihlášky. Uvedené materiály zostávajú vo festivalovom archíve a organizátor si vyhradzuje právo použiť ich na svojich propagačných materiáloch a poskytnúť ich médiám pre účely informovania o festivale.

• Technické požiadavky na filmy: odporúčaný formát HD 1080p, codec H.264 alebo X264, H.265, akceptovnaný kontainer AVI, MPG, MPG2, MP4, MOV, WMV, časovanie 24 fps, 25 fps, zvuková norma EBU-R128 LUFS -24dB, pomer strán 16:9. Prihlasovateľ dáva súhlas, že maximálne 3 minúty z celkovej dĺžky filmu môže organizátor použiť na propagáciu festivalu Ekotopfilm – Envirofilm v akomkoľvek médiu.

• Nesplnenie uvedených požiadaviek oprávňuje organizátora k nezaradeniu filmu do súťaže.

IV. MEDZINÁRODNÁ SÚŤAŽ

• O prijatí do medzinárodnej súťaže rozhoduje výberová komisia. Výberová komisia je oprávnená nezaradiť film, ktorý svojou technickou kvalitou alebo obsahom nezodpovedá štatútu festivalu a jeho poslaniu.

• Výberová komisia vyberá limitovaný počet filmov. Vyhradzuje si právo presunúť prihlásený film do inej súťažnej sekcie.

• Filmy zaradené do medzinárodnej súťaže hodnotí medzinárodná porota.

• Medzinárodná porota má právo udeliť:

Grand Prix – Cena vlády SR,

6 hlavných cien v jednotlivých kategóriách,

Cenu medzinárodnej poroty,

ďalšie ceny a čestné uznania.

• Súťažné filmy budú odpremietané v rámci aktuálneho ročníka festivalu.

• Filmy prihlásené do súťaže budú hodnotené v týchto kategóriách:

A | Za poznaním prírody (max 60 min) – Prírodopisné filmy informačno-zábavného charakteru, ktoré kreatívnym spôsobom skúmajú ekosystémy a ich obyvateľov (ľudí, flóru, faunu). Poukazujú hlavne na vzťah medzi obyvateľmi Zeme a ich životným prostredím, s dôrazom o snahu zachovať si svoju pozíciu a aj naďalej napredovať.

B | Úspešné príbehy (max 60 min) – Filmy o jednotlivcoch alebo skupinách a ich snahe o udržateľnosť životného prostredia. Ich úspech je výsledkom zmeny postoja, správania alebo technologického riešenia. Filmy by mali predstavovať nové aktivity, projekty, či nové technológie, ktoré sú úspešným riešením ekologických problémov a kvality života.

C | O čom treba hovoriť (max 60 min) – Filmy o aktuálnych ekologických problémoch a krízach, o ich dopade na životné prostredie a kultúru v globálnom či lokálnom rozmere. Problémy môžu byť výsledkom prírodných javov napr. klimatické zmeny, sucho, búrky, záplavy či zemetrasenia, alebo môžu byť výsledkom aktivít človeka napr. nárast populácie, ničenie životného prostredia, drancovanie prírodných zdrojov či zlé hospodárenie s odpadmi, atď.

D | Krátke (max 15 min) – Krátke filmy na zamyslenie a inšpiráciu zamerané na ekológiu, prírodné vedy, environmentálne problémy a udržateľnosť. Reklamné spoty a filmy neakceptujeme.

E | Celovečerné: Udržateľnosť a MY (60 a viac min) – Filmy, ktoré v globálnom meradle ozrejmujú význam udržateľnosti, inšpirujú a nabádajú k zmene myslenia a správania voči našej planéte.

F | Deti (max 15 min) – Filmy zamerané na environmentálnu výchovu (napr. zber a recyklácia, ohrozené živočíšne a rastlinné druhy, ochrana životného prostredia atď.), ktoré rozvíjajú láskyplný a úctivý vzťah k našej planéte Zem.

V. FESTIVALOVÉ PREHLIADKY

• Prihlásením filmu dáva prihlasovateľ súhlas k jeho zaradeniu do programu Ekotopfilm – Envirofilm Tour bez nároku na honorár alebo poplatku za premietacie práva. Ekotopfilm – Envirofilm Tour organizuje filmové premietania vybraných filmov s voľným vstupom na území Slovenska, Českej Republiky a Poľska.

• Vybrané filmy môžu byť bezplatne použité na nekomerčné účely ako napr. vo vzdelávacom a edukačnom procese.

VI. OSOBNÁ ÚČASŤ

• Festivalový rozpočet je limitovaný. V prípade záujmu o osobnú účasť na festivale nás kontaktujte: info@ekotopfilm.sk

    • Osobnú účasť, ktorá nie je spojená so sprievodným programom, si hradí účastník sám.

VII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

• Prihlásenie filmu na festival znamená súhlas so znením štatútu.

Copyright © Ekotopfilm 1974-2023