Vodozádržné opatrenia, dažďové záhrady, intenzívna výsadba stromov, zelené strechy, ekologickejšia MHD či rekonštrukcia školských zariadení, zameraná na zníženie ich energetickej náročnosti. To je len príklad udržateľných a efektívnych opatrení, ktoré sa podarilo, v súvislosti so zmenou klímy, zaviesť v meste pod Urpínom. V nastavenom trende chce samospráva pokračovať. Jedným z najväčších projektov, ktoré obyvateľov v budúcnosti čaká, sú tzv. Zelené sídliská. 

Pevnou a dlhodobou súčasťou festivalu Ekotopfilm je aj mesto Banská Bystrica. Spoločným menovateľom je dbať na ochranu životného prostredia, snaha otvorene diskutovať o trvalo udržateľnom rozvoji, no predovšetkým pracovať na aktivitách, ktorými možno zvládnuť klimatickú zmenu. Práve Banská Bystrica má ako jedna z málo slovenských samospráv na mestskom úrade Oddelenie inovatívnych riešení a adaptácie na zmenu klímy.

 

Konkrétne opatrenia 

Minulý rok sa podarilo zrevitalizovať dva vnútrobloky, ktorých súčasťou sú, napríklad, aj modré opatrenia ako pochôdzna fontána, či retenčná nádrž. Rozsiahlu rekonštrukciu má za sebou aj Materská škola Šalgotarjánska. Vďaka projektu, ktorý bol podporený z grantov Európskeho hospodárskeho priestoru, sa podarilo zväčšiť triedy, rozšíriť kapacity, zatepliť budovu, vymeniť strechu či svietidlá. Areál školy bol doplnený o dve dažďové záhrady, prekrytie detských pieskovísk a súčasne v ňom boli vysadené stromy i ostatná zeleň. Jedným zo zelených riešení v meste sú aj vegetačné strechy, ktoré sú súčasťou niekoľkých budov v meste. Mesto Banská Bystrica súčasne obhospodaruje lesy, v ktorých sú každoročne vysadené desiatky tisíc kusov mladých stromčekov. Kým vlani ich bolo okolo
25 tisíc, v tomto roku pribudne 37 650 kusov. Zelené projekty sú každoročne tiež súčasťou Participatívneho rozpočtu, v rámci ktorého samospráva finančne podporuje návrhy s cieľom vytvoriť či zatraktívniť verejné priestory. 

 

Zelené sídliská

Ide o najväčšiu revitalizáciu zelených plôch na území mesta za posledné desaťročia s rozlohou viac ako
50 hektárov. Cieľom projektu je komplexná obnova siedmich vytypovaných lokalít. Hlavnou prioritou je revitalizácia zelene, budovanie oddychových zón, detských ihrísk a športovísk pre všetky vekové kategórie. Súčasťou má byť aj obnova chodníkov, rekonštrukcia verejného osvetlenia a v súvislosti so zmenou klímy a nedostatkom zrážok tiež aplikácia potrebných vodozádržných opatrení. 

 

Budúcnosť 

V aplikovaní zelených a modrých opatrení chce radnica pokračovať i naďalej. Dôkazom je napríklad aj tvorba strategického dokumentu Akčný plán pre migráciu a adaptáciu zmenu klímy, v rámci projektu Reakcia na zmenu klímy mesta Banská Bystrica, ktorý má stanoviť a naplánovať vhodné opatrenia vedúce k udržateľnej kvalite. Momentálne je v štádiu riešenia revitalizácia mestského parku, ako aj parku pri Kaštieli Radvanských, či komplexná rekonštrukcia Námestia slobody, zahŕňajúca Dom kultúry. Vo všetkých prípadoch ide o projekty, v ktorých sa jednoznačne počíta s nenahraditeľnou úlohou zelene, ako i vody. Cieľom je byť zdravým a zeleným mestom,
reagujúcim na zmenu klímy.