Obnovené školy s triedami, v ktorých deti nezaspávajú od únavy kvôli vydýchanému vzduchu. Kancelárie s moderným a úsporným osvetlením, ktoré svieti len vtedy a tam, kde je nevyhnutné. Rodinný dom, v ktorom teplú vodu ohreje slnko –
s minimálnymi nákladmi a počas významnej časti roku. Autodielňa, ktorá využíva fotovoltické panely. Nie je to fikcia. Je  to možné dosiahnuť vďaka finančnej pomoci z európskych fondov, ktorú sprostredkováva Slovenská inovačná a energetická agentúra. O detailoch podpory sme sa porozprávali s generálnym riaditeľom SIEA Stanislavom Jurikovičom. 

 

Známy je projekt Zelená domácnostiam, prostredníctvom ktorého ste poskytovali domácnostiam poukážky na inštaláciu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Tento rok v marci sa však peniaze minuli, prečo? 

Pretože program Kvalita životného prostredia tento rok končí. V krátkom čase však spustíme pokračovanie Zelenej domácnostiam, ktorá patrila k najúspešnejším formám podpory z eurofondov. Od decembra 2015, kedy sme začali vydávať prvé poukážky, si fotovoltické panely, tepelné čerpadlá, slnečné kolektory či kotly na biomasu inštalovalo vyše 56 000 domácností na Slovensku. Príspevky mohli pokryť až 50 % nákladov. Doteraz sme preplatili poukážky za vyše 120 miliónov eur. Momentálne kontrolujeme posledné zo žiadostí o preplatenie k inštaláciám, ktoré domácnosti dokončili v lete.

 

Kedy budú môcť domácnosti znova získať poukážky?

Nové programové obdobie má nové pravidlá poskytovania európskej pomoci. Na začiatku je potrebné pripraviť metodické postupy, aby sa mohli rámcové požiadavky jednoducho a podľa možnosti
s minimom administratívy uplatniť v praxi. Predpokladáme, že v krátkom čase budú doladené posledné detaily, aby sme mohli pre projekt sfinalizovať všeobecné podmienky podpory. Po ich zverejnení budú môcť domácnosti znovu inštalovať podporované zariadenia.

 

Môžete uviesť, čo konkrétne sa zmení?

Nový projekt, v ktorom bude do roku 2029 na poukážky k dispozícii  vyše 185 miliónov eur, je financovaný prostredníctvom Programu Slovensko. V auguste sme otvorili registráciu podporovaných zariadení, ktoré spĺňajú nové technické požiadavky, a čoskoro spustíme aj registráciu zhotoviteľov. Zásadnou novinkou je, že podporu budú môcť využiť domácnosti v Bratislavskom samosprávnom kraji. Pre tento región je v projekte vyčlenených 65 miliónov eur. Formulár žiadosti sa snažíme zjednodušiť, aby neprichádzalo k zbytočným chybám. 

 

Už ste avizovali, že poukážky na inštaláciu zariadení budú môcť využiť aj malí a strední podnikatelia. Odkedy a za akých podmienok?

Prvé príspevky z nového projektu Zelená podnikom plánujeme poskytnúť začiatkom roka 2024. Pomôcť chceme tým, ktorí nemajú administratívnu kapacitu  potrebnú pre zvyčajné formy podpory, ale aj tým, ktorí nemohli využiť Zelenú domácnostiam, pretože napríklad podnikajú v malom doma, kde majú autoservis či kaderníctvo. Na projekt je zatiaľ vyčlenených vyše 66 miliónov eur a to opäť aj
v Bratislavskom kraji. Poukážky budú môcť využiť na jeden, alebo viac druhov podporovaných zariadení. Ktoré zariadenia sú pre konkrétny typ prevádzky vhodné a
s akým inštalovaným výkonom, vyplynie z energetického auditu, na ktorý budú môcť využiť príspevok tiež. Vďaka auditu získajú zároveň prehľad odporúčaní, čo môžu urobiť pre zníženie energetickej spotreby.

 

Z Programu Slovensko má byť financovaná aj obnova verejných budov. Mnohé z nich už získali dotácie na zníženie energetickej náročnosti v minulosti, ale väčšina je stále v zlom technickom stave. Na čo všetko budú môcť využiť podporu a pripravujete aj tu nejaké vylepšenia?

Zmien bude niekoľko. Ich spoločným cieľom je, aby sa prevádzkovatelia budov
k prostriedkom dostali jednoduchšie
a mali možnosť pripraviť projekty komplexnej obnovy. Novinkou bude možnosť získať financie aj na vyvolané opatrenia, ktoré síce nezabezpečujú úspory energie, ale zvyšujú kvalitu vnútorného prostredia. Povinne bude napríklad sledované, do akej miery je v budovách zabezpečovaná výmena vzduchu. Podporu bude možné využiť aj na zelené a vodozádržné opatrenia a zavedenie energetického manažmentu budovy. Aby boli prevádzkovatelia verejných budov motivovaní dosahovať čo najvyššiu úsporu, podporu na všetky oprávnené výdavky získajú len v prípade, ak dosiahnu zníženie spotreby o 60 a viac percent. Prvú výzvu zameranú na obnovu verejných budov plánujeme vyhlásiť
v priebehu niekoľkých týždňov.

 

Čo však s verejnými budovami, ktoré boli obnovené dávnejšie, prípadne sú len zateplené  a nemajú šancu dosiahnuť takú vysokú mieru úspor?

V takýchto prípadoch bude k dispozícii nová forma podpory z Plánu obnovy. Pripraviť ju chceme dokonca roka a využiť ju bude možné napríklad na výmenu interiérového osvetlenia alebo výmenu okien. 

 

Verejné budovy sa z eurofondov obnovujú už od roku 2004. Naučili sme sa za ten čas pripravovať kvalitnejšie
a dôslednejšie projekty? 

Požiadavky na energetickú hospodárnosť budov sa odvtedy zásadne zmenili. Len jednoduchý príklad, zatiaľ čo vtedy stačilo izolovať polystyrénom s hrúbkou 5 cm, dnes sa bežne používa aj štvornásobná hrúbka. Takže k vyššej úspore nás vedú aj európske nariadenia a sprísňujúca sa legislatíva. Medzery sú  však často v stanovení priorít. Starostovia či primátori dávali napríklad radi prednosť obnove kultúrneho domu, ktorý sa využíval pár týždňov v roku, pred rekonštrukciou školy. Stretli sme sa aj s prípadmi, keď budovu obnovili, ale už nikto nesledoval, aké úspory sa dosahujú. 

 

Podľa toho, čo ste povedali, bude v nasledujúcom období veľa príležitostí, ako získať finančnú podporu na úsporné opatrenia. Ak je to tak, ako je možné takýmto prešľapom predchádzať? 

Je tu príležitosť využiť pomoc, aby sme mohli žiť v zdravých budovách efektívne. Nepremárnime ju. Záleží nám na tom, aby boli prostriedky využité zmysluplne. Naši energetickí konzultanti poskytujú
v centrách ŽIŤ ENERGIOU bezplatné energetické poradenstvo, avšak to v prevažnej miere využívajú domácnosti. Zástupcovia obcí a miest sa na nás obracali sporadicky najmä v prípadoch, ak bolo možné získať podporu. Hoci boli k dispozícii užitočné informácie o efektívnom využívaní energie, starostovia, primátori, či prevádzkovatelia verejných budov boli tak vyťažení inými povinnosťami, že sa k nim nedostali. A to bol aj dôvod, prečo ich energetická kríza zásadne zaskočila. Chceme to zmeniť,
a preto v najbližších mesiacoch spustíme náš ďalší národný projekt s názvom Kapacity pre regióny. Od januára 2024 doplníme odborné kapacity SIEA tak, aby boli
v každom krajskom meste a na budúcu jeseň začneme spolu so samosprávnymi krajmi, ktoré sú partnermi projektu, otvárať regionálne centrá udržateľnej energetiky v 23 lokalitách tak, aby svojou činnosťou spolu pokrývali celé územie Slovenska. 

 

Takže obciam, mestám a krajom pomôžete s prípravou projektov zameraných na zníženie spotreby energie?

Regionálne centrá nebudú vypracovávať konkrétne projekty, ale poskytnú dôležité informácie o tom, ako možno systematicky zvyšovať energetickú sebestačnosť na regionálnej a lokálnej úrovni. Špecialisti dôsledne zmapujú energetickú situáciu
a z analýzy údajov stanovia potenciál úspor energie vo všetkých sektoroch a tiež využiteľný udržateľný potenciál dostupných obnoviteľných zdrojov. Pripravia realistické stratégie dekarbonizácie a rozvoja udržateľnej energetiky. Ich úlohou potom bude pomáhať pri realizácii týchto stratégií a dbať na to, aby sa pravidelne aktualizovali a aby vždy vychádzali z hodnoverných a reálnych údajov. Budú tiež zabezpečovať, aby sa vymieňali medzi regiónmi a štátom informácie, ktoré pomôžu skvalitňovať nastavovanie podporných programov a výziev tak, aby zohľadnili regionálne špecifiká.  

Stanislav Jurikovič

Stanislav Jurikovič