Kompostovanie či ekologická doprava. Vyše 300 študentov z BBSK sa zaujímalo o čistejšie životné prostredie

Deň Zeme, ktorý pripadá na 22. apríla, patrí medzi najuznávanejšie a najpopulárnejšie podujatia na záchranu Zeme. Bolo to v roku 1970, keď vedci, ekológovia, za masívnej podpory študentov a širokej verejnosti v USA, ovplyvnení fotografickými snímkami z kozmu, dokumentujúcimi krehkosť a zraniteľnosť Zeme vyzvali ku spoločnému celosvetovému úsiliu za ochranu Zeme.

Tému tohtoročného Dňa Zeme vystihuje motto Obnovme našu Zem. Obnova zahŕňa napríklad zalesňovanie, regeneratívne poľnohospodárstvo, ukončenie znečisťovania krajiny a ovzdušia škodlivými exhalátmi a mnohé ďalšie aktivity. Všetko však začína zvyšovaním enviromentálneho povedomia, teda vzdelávaním nielen detí, ale aj širokej verejnosti.

Mnohé mestá a organizácie pripravili v tento deň rôzne ekologicky motivované podujatia a výzvy. Výnimkou nie je ani Banskobystrický samosprávny kraj, ktorý tento rok pripravil diskusiu stredoškolákov a ich pedagógov s manažérom kvality ovzdušia BBSK Ladislavom Bírom na tému Kvalita ovzdušia v BBSK. Diskusia sa z dôvodu opatrení voči ochoreniu Covid -19 presunula do online priestoru a zúčastnilo sa jej vyše 300 študentov a študentiek stredných škôl z celého Banskobystrického kraja.

Cieľom bolo podnietiť študentov a pedagógov k aktívnemu prístupu pri hľadaní a zavádzaní pozitívnych opatrení, keďže každá profesia, aj každý jednotlivec má možnosti ako prispieť svojou účasťou na zlepšovaní stavu a kvality ovzdušia. Štúdium na strednej škole pritom predstavuje osobitné smerovanie, ktoré má potenciál prispieť k zlepšeniu environmentálnych podmienok v našom okolí.

„Našim cieľom bolo poukázať na iné globálne súvislosti spojené s každodennou ľudskou činnosťou. V diskusii sa prepájali témy ovzdušia, odpadov, poľnohospodárstva, energetiky a dopravy. Samotná diskusia bola naozaj živá a ukázala, že študenti majú o environmentálne témy záujem a vnímajú potrebu venovať sa im aj na pôde školy,“ zdôraznil Bíro.

Otázky študentov podľa jeho slov smerovali aj k správnemu nakladaniu s odpadmi z domácností. Napríklad kam s listami z orecha, ktoré nie sú náročné na kompostovanie alebo kam s použitým kuchynským olejom. Diskutovalo sa aj o vplyve dopravy na ovzdušie a o otázke, či je lepšie mäso dovážať, alebo chovať doma, i keď je chov domácich zvierat zdrojom emisií skleníkových plynov.

„Študenti sa zaujímali o obnoviteľné zdroje energie, debatovalo so o tom, ktorá doprava je tá naj, i aký typ vozidla vzhľadom na používané palivo je priaznivejší,“ uzavrel manažér kvality ovzdušia BBSK.

Banskobystrický samosprávny kraj bude v podobných diskusiách nielen so študentami, ale aj s verejnosťou pokračovať aj naďalej. Plánované sú diskusie na obciach v okresoch Detva, Zvolen, Krupina, ktoré sa zapojili do projektu CLIFF, kde budú širokej verejnosti komunikované témy odpadov, vykurovania a problematiky klímy. Ďalšie edukatívne aktivity budú spojené s implementáciou projektu LIFE – Zlepšenie kvality ovzdušia.

BBSK zároveň aktuálne participatívnym spôsobom v spolupráci s viacerými odbornými inštitúciami, univerzitami a mimovládnym sektorom spracúva ucelený koncepčný dokument zaoberajúci sa všetkými zložkami životného prostredia na území regiónu vrátane environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety – Envirostratégiu BBSK.

Banskobystrický samosprávny kraj podporil aj tento rok festival Ekotopfilm-Envirofilm! Ďakujeme!