Dôležitou súčasťou v boji proti klimatickej zmene je inšpirácia ľudí k aktívnemu prístupu pri hľadaní a zavádzaní pozitívnych opatrení. Každá profesia, aj každý jednotlivec má možnosti ako prispieť svojou účasťou na zlepšovaní stavu a kvality ovzdušia. Aktivity v tomto smere sa v Banskobystrickom kraji začínajú aj na stredných školách.  

Župa podporuje školy vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, ktoré sa zapojili do výzvy „Zvyšovanie povedomia o zmierňovaní a prispôsobovaní sa zmene klímy na školách (ClimaEdu)“. Projekty, ktoré kraj spolufinancuje v celkovej výške 147.000 eur, prebiehajú na piatich stredných školách.

Študenti v rámci projektového grantu budujú prvky zelenej infraštruktúry ako napríklad poznávací a náučný chodník, pocitový chodník, zelené machové steny, bylinková záhrada. Obstarávajú zariadenia pre využitie solárnej energie, zadržanej dažďovej vody a na triedenie a využitie odpadu.

Školy zároveň spolupracujú s miestnou samosprávou, miestnymi škôlkami a rodičmi pri výsadbe stromov, pri tvorbe záhonov so zeleňou s nižšími nárokmi na závlahu. V rámci vzdelávacích aktivít školy aktualizujú osnovy a zaraďujú do predmetov nové tematické celky, prípadne nový samostatný vyučovací predmet a spolu s partnermi vytvárajú environmentálny program školy.