Zmena klímy ovplyvňuje celý svet. V niektorých regiónoch sú extrémne výkyvy počasia a zrážky čoraz častejšie, zatiaľ čo iné oblasti zažívajú viac extrémnych horúčav a suchá. Výnimkou nie je ani región Banskobystrického kraja. Príkladom sú extrémne prívalové dažde, ktoré v roku 2020 zasiahli oblasť Muránskej planiny a spôsobili značné škody na infraštruktúre, ale aj extrémne suchá v južných okresoch kraja. 

Dopady ľudskej činnosti na zmeny klímy si uvedomujeme aj v Banskobystrickom samosprávnom kraji. Táto problematika je intenzívne prítomná napríklad pri našich revitalizačných projektoch na obnovu budov vo vlastníctve kraja. Pri každom projekte riešime zníženie energetickej náročnosti objektu, možnosť zadržiavania a opätovného využívania dažďovej vody na pozemku. Ďalej skúmame možnosť realizácie zelených striech, priepustných povrchov na parkoviskách, výsadby zelene a iné. 

Banskobystrický samosprávny kraj chce uchopiť problematiku zmeny klímy aj koncepčne. Aktuálne spracúva strategický dokument s názvom Envirostratégia BBSK, kde navrhuje opatrenia a v druhej polovici 2021 bude pripravovať s dôležitými aktérmi v kraji akčný plán aktivít, ktoré by mali pomôcť minimalizovať nepriaznivé dôsledky zmeny klímy. Zároveň pomôže, na základe dôsledných analýz, aj správne a účinne smerovať podporu z pozície kraja a rozhodovať pri plánovaní využívania krajiny. 

Dôležitým faktorom, ktorý vplýva na klímu je aj kvalita ovzdušia a obsah CO2 a tuhých častíc PM 2,5 a PM 10 v ovzduší. BBSK je partnerom v projekte LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia, kde je hlavným lídrom ministerstvo životného prostredia.

Jedným z plánovaných opatrení v rámci tohto projektu je výsadba líniovej zelene na území kraja, ktorá pôsobí ako prirodzený atmosférický filter. Zachytáva mikroskopické prachové častice a celú škálu rôznych znečisťujúcich látok ako napr. ozón,  oxidy dusíka, síry a amoniak, prispieva k znižovaniu celkového znečistenia ovzdušia a úrovne smogu, najmä vo veľkomestách a sídelných aglomeráciách, zadržiava vodu v krajine, pozitívne vplýva na krajinný obraz a prispieva k zvýšeniu ekologickej stability.