Rozhovor: TRANSPETROL, a. s., nezaznamenáva žiadne ekologické havárie

Keď sa povie spoločnosť TRANSPETROL, predstavíme si prestížnu spoločnosť, ktorá je významným prepravcom ropy v Európe i v teritóriu celej Európskej únie, na Slovensku je dokonca jediným prepravcom ropy, pre nášho ruského dodávateľa sme vstupom za hranicu Európskej únie. S predsedom predstavenstva TRANSPETROL, a. s., a generálnym riaditeľom Ing. Jánom HORKOVIČOM sme sa porozprávali na tému, ako ide dokopy energetika s rešpektovaním životného prostredia.

TRANSPETROL, a. s., má všetkých päť „pé“ z pohľadu priemyselného a energetického významu, avšak ako sa má nad ňou zatváriť zanietený ekológ?

Zanietený ekológ môže byť spokojný a pokojný. Slovo ekológia nie je pre nás cudzí pojem, práve naopak. Sme moderná spoločnosť, máme zavedený systém monitorovacích vrtov určených na zistenie prítomnosti ropných látok v podzemných vodách v rámci prečerpávacích staníc, v ich blízkom okolí a aj na lokalitách popri líniovej trase ropovodu. Sú tam stanovené limity, ktoré sledujeme a vyhodnocujeme. V rámci monitoringu odpadových vôd máme zavedený rozsiahly systém vzorkovania vôd na rôznych stupňoch čistenia v rámci čistiarní odpadových vôd na jednotlivých prečerpávacích staniciach. Zdôrazňujem, že limity stanovené rozhodnutiami príslušných orgánov štátnej vodnej správy sú starostlivo monitorované.

Ropa je v rámci nerastného bohatstva pokladom, vyrábajú sa z nej kvapalné palivá, rozpúšťadlá, mazadlá, bez ktorých by na svete nefungovalo prakticky nič. Je to však horľavá kvapalina, manipulácia s ňou musí istotne spĺňať prísne stanovené požiadavky.

Zamestnávame skúsených profesionálov, takže preprava ropy je bezpečná. Zaviedli sme systém evidovania porúch – SCADA. Nič neponechávame náhode, správame sa zodpovedne. Naši pracovníci sú pravidelne školení, zamestnanci zaradení do havarijnej činnosti majú pravidelné nácviky zásahov, máme vypracované havarijné plány v zmysle vodného zákona aj zákona o prevencii závažných priemyselných havárií. Tých opatrení je množstvo.

S každým odvetvím priemyslu sa úzko spája hrozba a problém globálneho otepľovania. Ako sa ho snažíte zjemňovať či eliminovať vy – a dá sa to vôbec v prípade ropného prepravcu?

Do určitej miery áno. TRANSPETROL, a. s., ako spoločnosť, ktorá sa zaoberá prepravou a skladovaním ropy, sa aktívne usiluje o dôsledné plnenie právnych požiadaviek v oblasti ochrany životného prostredia. Keďže ropa je v zmysle zákona o vodách zaradená do zoznamu znečisťujúcich látok ako ťažko odbúrateľný uhľovodík, pri manipulácii s ňou je vyvíjané maximálne úsilie, aby sa zabránilo jej úniku do životného prostredia. Zároveň činnosti s tým súvisiace podliehajú monitoringu, prísnym interným predpisom, a tiež sa zodpovedajú kontrolným orgánom štátnej správy. Pri čistení veľkokapacitných skladovacích nádrží sa už viac ako tri roky využíva nová technológia, vďaka ktorej sa výrazne znížila, resp. takmer eliminovala produkcia nebezpečných odpadov – ropného kalu, ktorý dovtedy tvoril markantný podiel v produkcii odpadov celej spoločnosti.

Téma odpadu je tiež vysoko aktuálna.

V tomto roku sme uzavreli zmluvu so spoločnosťou, ktorá zhodnocuje (nie zneškodňuje) vyradený elektroodpad a vyradené batérie a akumulátory, pričom najmä elektroodpad tvorí nemalý podiel na celkovej produkcii odpadov v našej spoločnosti. Ekonomickým benefitom pre,nás je, že za službu neplatíme, uvedený odpad od nás vykupujú. V rámci spoločnosti sa usilujeme o triedenie – separovanie zložiek komunálneho odpadu a, samozrejme, aj o správne triedenie nebezpečných odpadov na vybraných miestach na všetkých našich prečerpávacích staniciach.

Prepravujete ropu, vaše potrubie prechádza fakticky cez celé územie krajiny. Čo všetko musíte mať zabezpečené, aby bola táto preprava pre prírodu čo najšetrnejšia a pre obyvateľstvo bezpečná?

Dovolím si tvrdiť, že bezpečná je – TRANSPETROL, a. s., nezaznamenáva žiadne ekologické havárie. Dbáme o to, aby emisné limity sledovaných škodlivín neboli  prekročené, aby  nedošlo k žiadnej mimoriadnej udalosti ani akémukoľvek nekontrolovanému úniku nebezpečných látok do pôdy, horninového prostredia, podzemných ani povrchových vôd.

Ak by sa však predsa len vyskytol problém, ako by ste postupovali, aby vznikli čo najnižšie alebo žiadne ohrozenia ľudí či prírody?

Líniová trasa nášho ropovodu sa skladá zo systému uzatvárateľných trasových armatúr, ktoré je možné ovládať diaľkovo z jednotlivých obslúh riadiaceho systému a slúžia k odstaveniu jednotlivých úsekov ropovodu. Okrem toho treba dodať, že na všetkých nádržiach ropy, havarijných nádržiach, rozvodoch ropy aj na potrubiach líniovej trasy ropovodu robíme tesnostné, resp. tlakové skúšky týchto zariadení v zákonne stanovených intervaloch. Na vybraných úsekoch ropovodu máme zavedený systém LEOS, ktorý odhalí hoci aj malé úniky ropy do pôdy v blízkosti líniovej trasy ropovodu.

Skutočne takto funguje?

Áno, tento systém je schopný identifikovať malé úniky ropy rádovo v decilitroch. Z ďalších významných lokalít chránených týmto systémom je potrebné spomenúť lokalitu Silická planina v Národnom parku Slovenský kras. Systém LEOS je  použitý aj v lokalitách pri obciach Boldog a Nenince, kde takisto chráni zásobárne podzemných vôd. To však nie je všetko. Robíme kontrolu podchodov riek v miestach prechodu potrubí a optického kábla potápačmi, každý týždeň obhliadame miesta prechodov vodných tokov vizuálne. Nezabúdame na kontrolu líniovej trasy ropovodu aj pešou pochôdzkou. A napríklad na plávajúcich strechách skladovacích nádrží ropy sú dlhodobo (cca 20-25 rokov) zavedené dvojité tesnenia (stieracie manžety na obvode plávajúcej strechy), vďaka ktorým sa výrazne znížilo množstvo emisií unikajúcich do ovzdušia oproti obdobiu, keď sa používali jednoduché tesnenia.

Pri bezpečnosti a neohrozovaní životného prostredia vám pomáha aj RIS – Ropovodný informačný systém.

Pri svojej práci kladieme dôraz na to, aby počas prevádzky v spoločnosti TRANSPETROL, a. s., nedošlo k prerušeniu čerpania ropy z dôvodu mimoriadnej udalosti, havárie alebo zlyhania techniky na strane Spoločnosti. Spoločnosť TRANSPETROL, a. s., je naklonená zavádzaniu progresívnych informačných technológií, ktoré podporujú bezpečnú prevádzku ropovodného systému, aj prijímanie opatrení na  ochranu životného prostredia na území, v ktorom sa nachádza. Ropovodný informačný systém je vyvinutý ako priestorový technicko-environmentálny informačný systém na podporu kontroly prevádzkovania a údržby ropovodného systému. Databáza Ropovodného informačného systému obsahuje technické informácie, výsledky vnútornej aj vonkajšej kontroly ropovodu a v interakcii s geologicko-environmentálnymi dátami umožňuje metodicky vypočítať a eliminovať riziká prevádzky ropovodu.