Uplatňovanie princípov zodpovedného podnikania a spoločenskej zodpovednosti považuje SPP za integrálnu súčasť svojej činnosti, tieto princípy sa rovnako odrážajú aj vo všetkých aktivitách a projektoch CSR organizácií, ktorých je SPP zakladateľom. Je to Nadácia SPP – jedna z najväčších nadácií pôsobiacich na Slovensku a je to aj nezisková organizácia Ekofond SPP, ktorá rozvíja svoju činnosť najmä na platforme energetickej efektívnosti a ochrany životného prostredia.

V  záujme znižovania emisií skleníkových plynov a dosiahnutia uhlíkovej neutrality v roku 2050, v súlade so záväzkami OSN a EÚ, je potrebné znižovať spotrebu fosílnych palív a nahrádzať ich obnoviteľnými zdrojmi energie, či inými bezemisnými zdrojmi. Poskytovanie podpory školám  v podobe pomoci v procese zvyšovania ich energetickej efektívnosti, v rozvoji vzdelávacieho procesu prostredníctvom digitalizácie, implementácie moderných technológií a produktov a služieb, umocňuje dopad aktívneho prístupu SPP a aj neziskovej organizácie Ekofond SPP  k eliminácii negatívnych vplyvov na kvalitu životného prostredia.

 

Inovácie, vzdelávanie, včely a znižovanie uhlíkovej stopy

Ekofond SPP od svojho vzniku podporil a zrealizoval množstvo projektov efektívneho využívania energií, ochrany životného prostredia a aktivít spojených s osvetou v týchto oblastiach. Do všetkých aktivít a projektov sa premietajú nasledovné piliere – snaha o rozvoj samostatného a kritického myslenia, vzdelávanie a inovácie. 

 

Ekofond SPP v rámci svojich aktivít pre školy sa zameriava na prepojenie vzdelávacieho systému a reálneho sveta – sveta podnikania a sveta práce – najmä prostredníctvom praktických projektov. Tie sú realizované tak, aby motivovali školy a študentov zapájať do svojich aktivít okolitú komunitu. V minulom školskom roku prebiehal pilotný ročník súťaže Greenfluenceri a energia, ktorá je určená pre druhý stupeň základných škôl a stredné školy. Študenti mali za úlohu pripraviť projekt, ktorý nielen naplánovali, ale aj zrealizovali a vyhodnotili jeho dopady na životné prostredie a školu samotnú  a samozrejme aj okolitú komunitu.

 

Pre základné a stredné školy je v tomto školskom roku pripravená ďalšia súťaž,  zameraná na podporu implementácie obnoviteľných zdrojov energie. Súťaž fotovoltika na školy, kde víťaz získa lokálny fotovoltický zdroj v hodnote
do 35 000 eur. Táto technológia bude výhernej škole výrazne redukovať náklady na elektrickú energiu a zároveň umožní znížiť emisie CO2  a iných škodlivých látok do ovzdušia. V rámci tejto súťaže však niečo získajú aj školy, ktoré nevyhrajú. Získajú súbor vzdelávacích materiálov o fotovoltike, ktoré budú môcť využiť pri výuke rôznych predmetov.

 

V Ekofonde SPP sa v projekte „neSPPíme, znižujeme uhlíkovú stopu“ rozvíjajú aj ďalšie zaujímavé aktivity. Spoločne s TANAP-om, v rámci podpory biodiverzity, sa realizoval projekt, v ktorom sa vykupovali storočné jedle od rôznych vlastníkov lesa v chránenom území, čím bolo zabránené výrubu stromov a zachránili sa pomerne veľké územia lesa. Počas spolupráce s TANAP-om vznikla ďalšia myšlienka, záchrana mokradí na Slovensku. „Mokrade vedia pohltiť až o tridsať percent viac CO2 než les. Mokradí máme na Slovensku čoraz menej, pretože kultivujeme hospodársku pôdu, svoj podiel má na tom aj otepľovanie. Pokiaľ sa nebudú mokrade manažovať, príde k ich úbytku, pretože ich ohrozujú náletové dreviny, ktoré vytláčajú pôvodný mokraďový biotop, odčerpávajú vodu a tak mokrade postupne zanikajú. „V Tatrách nás poznanie o význame mokradí zaujalo natoľko, že sme sa rozhodli túto aktivitu realizovať aj v ďalších lokalitách, napríklad na západnom Slovensku. V lužných lesoch v oblasti vnútrozemskej delty Dunaja sa mokrade vytrácajú, keďže sa dlhodobo znížila hladina starého koryta Dunaja. Pomáhame teda v spolupráci s organizáciou BROZ už aj v lokalite Istragov neďaleko Gabčíkova,“ hovorí Eva Guliková, riaditeľka neziskovej organizácie Ekofond SPP.

 

Medzi veľké míľniky v aktivitách Ekofondu SPP  patrí založenie vlastných včelníc v areáli SPP v Bratislave a v Košiciach, ktoré slúžia na edukatívne účely, a vďaka ktorým má spoločnosť dokonca svoj vlastný med.
Takže o ekologickom včelárení nielen vzdelávame, ale ho aj sami realizujeme a dokonca do niektorých procesov implementujeme aj prvky smart technológií. Včely sú spoločenstvom tisícov jedincov, ktorí fungujú ako jeden organizmus a preto tajomný život včiel by sa mal stať vzorom aj pre ľudské spoločenstvo.

 

Podpora jednotlivcov aj komunít, podpora znevýhodnených skupín, vzdelávania a športu

Nadácia SPP patrí medzi najvýznamnejšie slovenské nadácie. Minulý rok oslávila 20. výročie svojho vzniku a má za sebou veľký rad činností, aktivít, grantov a projektov, ktoré počas tohto obdobia stihli zrealizovať podporené subjekty. Počas tohto obdobia poskytla nadácia viac ako
60 miliónov eur a podporila viac ako 9000 subjektov. A to sú nepodnikateľské právnické osoby, ktoré podporu dostali. Za každým projektom sú desiatky jednotlivcov, ktorí z nich benefitovali. Nadácia SPP je hrdá, že rok čo rok poskytuje svoju pomoc stovkám subjektov a organizácií, ktoré presadzujú pozitívne, dlhodobé a inovatívne zmeny v rôznych oblastiach života.

 

V súčasnosti má nadácia svoje grantové programy rozdelené do šiestich základných oblastí. Každoročne vyhlasuje grantové programy v kategóriách životné prostredie a regionálny rozvoj, vzdelávanie, kultúra a umenie, humanitárna pomoc, ochrana zdravia a šport. Za svoj hlavný cieľ považuje nasmerovanie finančnej pomoci tam, kde je najviac potrebná a nastavenie transparentných a spravodlivých podmienok čerpania grantových schém.

 

Nadácia SPP je dlhodobým a stabilným partnerom súťaže Fénix – Kultúrna pamiatka roka, ktorá podporuje vlastníkov národných kultúrnych pamiatok v neľahkom úsilí o ich záchranu a obnovu. Na stránke www.kpr-fenix.sk sú obsiahnuté príbehy spojené so silnými šľachtickými rodmi,
vizionárskymi obchodníkmi, či inými osobnosťami svojej doby, ale i tajomstvami cirkvi, previazané na jednotlivé súťažiace pamiatky.  

Filantropia na Slovensku má za sebou úspešné obdobie a významné výsledky. Unikátny systém podpory neziskového sektora, vo forme asignácie dane potvrdil, že má na Slovensku svoje stabilné miesto a ľudia ako aj firmy ho už berú ako samozrejmosť. Aj vďaka nemu  ako aj vďaka darom od donorov, mohla Nadácia SPP  rozšíriť skladbu svojej podpory do ďalších oblastí. A tak okrem tradičných grantových programov zameraných na podporu regiónov po celom Slovensku ako SPPravme to, či program podpory Municipalít, mohla nadácia podporiť a zlepšiť kvalitu života aj jednotlivcov, užívateľov sociálnych služieb v grantovom programe Opora a prispieť na rehabilitácie pacientov s neurologickými problémami v programe O krok vpred.